? ֽIJֻ - 北京展览?/title> <meta name="keywords" content="北京展览?展馆预约,世博会展?展览,博览会,展馆信息,展览?/> <meta name="description" content="北京展览?致力于在广大的会展服务企业、参展商、会展观众之间,构筑一座畅通的信息桥梁,为业内人士提供信息交流的平台,促进会展行业的更好发展?/> <link href="http://www.chumvideo.com/css/foot.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.chumvideo.com/css/exhibition.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.chumvideo.com/css/foot_tuiguang.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.chumvideo.com/css/inner_head.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.chumvideo.com/css/font.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link rel="canonical" href="http://www.chumvideo.com/expo/hallPage/26.shtml"/> <meta name="robots" content="noarchive"> </head> <body> <div id="divtop"> <style type="text/css"> .zixun_headbg01 {height:29px;width:100%; background:#FAFAFA; border-bottom:1px solid #E7ECF0;} .zxtopnav_box,.zx_contentnav_box{ width:970px; margin:0px auto; padding:0px; clear:both;} .zxtopnav_box{height:29px; line-height:29px; text-align:left; color:#888484;} .zxtopnav_box a{ color:#888484; text-decoration:none;} .zxtopnav_box a:hover{color:#888484; text-decoration:none;} .zx_topnavleft{ float:left;} .zx_topnavcenter{ float:right; width:270px;} .headfont12_888484{ color:#B0B0B0; font-size:12px;} .headfont12_888484 a{ color:#888484; font-size:12px; text-decoration:none;} .headfont12_888484 a:hover{ color:#BA2636; font-size:12px; text-decoration: underline;} .logininput{float:left; padding:4px 5px 0px 0px;} .logininput input{width:72px; line-height:18px; padding-left:3px; height:18px;border-left:1px solid #E2E3EA;border-right:1px solid #DBDFE6; border-bottom:1px solid #E3E9EF; border-top:1px solid #ABADB3; font-size:12px;} .input1{color:#ccc; background:#fff;} .input2{background:url("/images/nav_input2.gif") #fff no-repeat 3px 3px;} </style> <div class="zixun_headbg01"> <div class="zxtopnav_box"> <div id="MS_Login" style="float:left;"> <div class="logininput"><input class="input1" onfocus="if(this.value=='用户?) {this.value='';this.className='';}" onkeydown="if(event.keyCode==13){document.getElementById('lg').click();return false;}" onblur="if(this.value=='') {this.value='用户?;this.className='input1';}" id="u" type="text" value="用户? /></div> <div class="logininput"><input class="input2" onfocus="if(this.value=='') {this.className=''}" onkeydown="if(event.keyCode==13){document.getElementById('lg').click();return false;}" onblur="if(this.value=='') {this.className='input2'}" id="p" type="password" /></div> <div style="float:left; height:18px; width:39px; padding-top:5px; padding-right:9px;"><input name="lg" id="lg" style="cursor:pointer;border-width:0px;" onclick="setfrm();return false;" type="image" src="http://www.chumvideo.com/images/denglu_tu01.gif" /></div> <div class="headfont12_888484" style="float:left; width:50px;"><a href="http://www.chumvideo.com/register.aspx" target="_blank">免费注册</a></div> </div> <div style="float:right;"> <span class="headfont12_888484"><a target="_blank">供应频道</a> | <a target="_blank">需求频?/a> | <a target="_blank">公司黄页</a> | <a target="_blank">商务资讯</a> | <a target="_blank">知识问答</a> | <a href="http://www.chumvideo.com/checklogin.aspx">商务中心</a></span></div> </div> </div> <div class="box"> <div class="t_01"> <div class="index_logo"> <a href="http://www.chumvideo.com/">ֽIJֻ</a> </div> <div class="s_sousuo"> <div class="s_ss_01"> <ul id="select_tag"> <li id="li_offer" onclick="selectTag(this)" class="s_zhishi">供应</li> <li id="li_apply" onclick="selectTag(this)">需?/li> <li id="li_company" onclick="selectTag(this)">公司</li> <li id="li_news" onclick="selectTag(this)">资讯</li> </ul> </div> <input type="hidden" id="hid_key" value="li_offer" /> <div class="rmclear"></div> <div class="s_ss_02"> <div class="s_ss_02_01"> <input class="s_text_01" name="name_search" id="input_search" type="text" onfocus='set_style(this,1)' onblur='set_style(this,2)' onkeyup="textLimitCheck(this,34);mosi.ImeKeyUp(this)" onkeypress="if(event.keyCode==13){event.keyCode=9;url();return false;}" /> </div> <div class="s_ss_02_02" id="a_title" onclick="showarea(this,{callback:'showtit()',all:'t_a',p:'t_a1',c:'t_a2',d:'t_a3'})">所有地?/div> <input type="hidden" id="t_a" value="0" /><input type="hidden" id="t_a1" value="0" title="" /><input type="hidden" id="t_a2" value="0" title="" /><input type="hidden" id="t_a3" value="0" title="" /> <div class="s_ss_02_03"> <img src="http://www.chumvideo.com/images/index_2012/s_ss_03_tu.gif" onclick="url()" style="cursor: pointer;" /> </div> </div> </div> </div><div class="rmclear"></div></div></div> <div id="key_tip" style="width:286px; border:1px solid #8EB5D4; line-height:24px;padding:0px 3px 5px; z-index:1; position:absolute; background:#fff;display:none;" > </div> <div id="selarea" class="gq_diqubox01" style=" display:none;"> <div class="gq_diqubox02"> <div class="NRFFHXZ"><span class="gq_dq_font12b_000">热门城市</span></div> <div style="float:right; width:50px;"><span class="gq_dq_font12_006ACC"><a href="javascript:china();">全国</a></span><span class="gq_diqubox02_height10"><img onclick="hidearea()" style="cursor:pointer" src="http://www.chumvideo.com/images/gongying/gq_dqcoles01.gif" /></span></div> </div> <div class="gq_diqubox03 gq_dq_font12_006ACC"> <span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,1,1)">北京</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,1,2)">上海</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,427,26,'浙江')">杭州</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,297,23,'山东')">青岛</a></span> <span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,103,27,'广东')">广州</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,104,27,'广东')">深圳</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,167,22,'河南')">郑州</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,296,23,'山东')">济南</a></span> <span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,96,27,'广东')">东莞</a></span><span class="NRFFHXZ"><a href="javascript:;" onclick="hotcity(this,2,68,30,'福建')">厦门</a></span></div> <div class="gq_diqubox02 gq_dq_font12b_000"><span id="area_nav" class="gq_dq_font12b_000"></span></div> <div id="area_cnt" class="gq_diqubox03 gq_dq_font12_006ACC"> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="s_nav"> <div class="s_nav_01"> <ul class="NRFFHXZ"> <li class="NRFFHXZ"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/">ֽIJֻ</a></span></li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(1)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m1"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/jinrong/" target="_blank">投融?/a></span> <div id="d1" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display: none; margin-left:-66px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(2)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m2"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/zixun/" target="_blank">咨询</a></span> <div id="d2" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none; margin-left:-129px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(3)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m3"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/chanquan/" target="_blank">知识产权</a></span> <div id="d3" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;margin-left:-129px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(4)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m4"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/project/" target="_blank">项目合作</a></span> <div id="d4" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none; width:500px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(5)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m5"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/agent/" target="_blank">创业加盟</a></span> <div id="d5" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;width:500px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(6)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m6"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/zhanlan/" target="_blank">会展</a></span> <div id="d6" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(7)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m7"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/chuangyi/" target="_blank">工业设计</a></span> <div id="d7" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(8)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m8"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/guanggao/" target="_blank">广告</a></span> <div id="d8" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(9)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m9"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/cehua/" target="_blank">策划</a></span> <div id="d9" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(10)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m10"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/it/" target="_blank">IT</a></span> <div id="d10" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(11)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m11"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/jiance/" target="_blank">检?/a></span> <div id="d11" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;width:500px; margin-left:-250px;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(12)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m12"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/renzheng/" target="_blank">认证</a></span> <div id="d12" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(13)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m13"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/zulin/" target="_blank">租赁</a></span> <div id="d13" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none;"></div> </li> <li onmouseover="if(!this.contains(event.fromElement)) change(14)" onmouseout="if(!this.contains(event.toElement)) undispalyall()" id="m14"><span class="NRFFHXZ"><a href="http://www.chumvideo.com/industry/jiaoyu/" target="_blank">教育</a></span> <div id="d14" class="f12_0082cb ind_tcc" style="display:none; margin-left:-172px;"></div> </li> </ul> </div> </div> <div class="rmclear"></div> <div id="contain"> <div class="contain_nav" style=" margin-top:10px; line-height:20px; height:20px;"> <div style="float: left;"><img src="http://www.chumvideo.com/images/news_images/inc_nav.gif" width="12" height="12" /> <span class="blue12">当前位置?a href="http://www.chumvideo.com/">首页</a> > <a href="http://www.chumvideo.com/expo/">展会首页</a> > 展馆介绍 </span> </div> <div align="right"> <ul class="zi_12"> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">广州富众展览有限公司</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">青岛万达影城</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">新华锦集?/a></li> <li style="padding-right:0px;"><span class="blue12">商家推荐?/span></li> </ul> </div> </div> <div style="clear: both"></div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="clear: both"> </div> <div style="height: 10px; overflow: hidden"> </div> <div id="left"> <div class="content" style="margin-top: 8px;"> <div style="border-bottom: 1px dashed #cccccc; text-align: center; padding-bottom: 8px;"> <span class="black16_bold">北京展览?/span></div> <div style="text-align: center; padding-top: 8px;"></div> <div style="padding: 10px;"> <p id="p_halldesc"><span class="black14_363636"><P> 北京展览馆建立于1954年,是毛泽东主席亲笔题字、周恩来总理主持剪彩的北京第一座大型、综合性展览馆。展馆位于北京西直门繁华商业区,西邻动物园交通枢纽,东侧为西直门地铁站、城铁总站和北京火车站北站,北靠中关村科技园区,南临金融街与各大部委,地理位置十分优越。全馆占地约二十万平方米,拥有展览公司、莫斯科餐厅、影剧场、合资宾馆、星湖饭店、广告公司、糕点厂、冷饮厂、旅行社、展兴商贸公司及劳动服务公司等十余个经营部门,是一个集展览、住宿、餐饮娱乐、广告、商贸、食品加工为一体的综合性多功能服务企业。四十余年来,北京展览馆接待了国内外大型展览千余个,来馆人数上亿次,在增进世界各国人民的友谊,促进国际、国内科技交流与经贸合作,加强北京的政治、经济、文化中心地位等方面发挥了积极的作用?/P><br><P><strong class="NRFFHXZ">相关活动</STRONG></P><br><P> 1954年的北京展览馆上亿人次,展览内容涉及国际经济、贸易、科技、文化及政治、军事各个领域。北京展览馆具备“举办境内对外经济技术展览会主办单位资格”, 2000年,北京展览馆完成了场馆改造与设备升级,达到了接待国际性、现代化专业展览的硬件标准,2002年,通过ISO9000国际质量标准体系认证?003年与德国美沙展览集团合资成立美沙北展展览公司,专业从事国际性展览的组织与实施。目前,北京展览馆已发展成为以展览、会议业务为核心,餐饮、娱乐、旅游、酒店多元化发展的综合性、现代化会展中心?/P><br><P><strong class="NRFFHXZ">旅游景点</STRONG></P><br><P> 据北京市规划委员会、北京市文物局二OO七年十二月十九日通知,该建筑已经北京市政府批准列入北京展览馆平面图《北京优秀近现代建筑保护名录(第一批)》?/P><br><P><strong class="NRFFHXZ">历史沿革</STRONG></P><br><P> 萌芽?952 - 1954?/P><br><P> 1952年,政务院经济委员会副主任李富春同志访问苏联,在和苏联谈判中,苏方提出在中国展示苏联的建设成就,包括经济、文化、科学技术、建筑技术和建筑艺术等。为此,中央决定在北京、上海建设苏联展览馆,以学习、借鉴苏联社会主义建设的经验。苏联派了建筑专家来我国帮助设计和施工。我国成立了三人领导小组,彭真任组长,当时任北京市人民政府财经委员会副主任的赵鹏飞同志受彭真同志委托,具体参与展览馆的建设工作?953年春,由北京市人民政府秘书长薛子正、北京市政府秘书科长王荣章和苏联驻华大使文化参赞一同在北京市城区考察地理环境,选择建馆地点。根据当时北京市拟将西郊一带建成文化、科技、游览区的城市建设规划,经中苏双方一致同意,并经北京市人民政府批准,将馆址确定在西郊西直门外?953年由中央财政部投?700万元(包括建西苑大旅社、西郊商场),工程耗资2400万元?/P><br><P> 1954年北京展览馆内部初生?954?/P><br><P> 1953?0?5日,在建馆工地举行了隆重的开工典礼,中央人民政府和北京市人民政府有关方面的领导同志以及参加建馆的工人、干部出席了开工典礼。苏联驻华大使馆的官司员也应邀参加。北京市市长彭真在开工典礼大会上致词。典礼结束后,彭真市长破土奠基北京苏联展览馆建筑工程正式动工。在建设过程中,周总理曾指示全国各省市支援展览馆的建设,当时我国二十多个省市为建设展览馆,在人力、物力上提供了大力支援。工地上一万多名建筑工人和六千多名解放军战士日夜奋战,经过一年的努力,于1954?月竣工。当时,整个展览馆占地面积约13.2万平方米,主要建筑物占地面积8.85万平方米,建筑面?.04万平方米。主体建以中央大厅为中心,并附设影剧场、餐厅、电影馆,还铺设了专用铁路支线。中央大厅正面大门上部镶有毛泽东主席亲笔题写的“苏联展览馆”五个镏金大字?/P><br><P> 成长?954 - 1984?/P><br><P> 1954?0?日至12?6日,在新落成的苏联展览馆,举办了“苏联经济及文化建设成就展览会”,1955?月和1956?0月,相继在此地举办了“捷克斯洛伐克十年社会主义建设成就展览会”和“日本商品展览会”?958年,根据周恩来总理的意见,苏联展览馆更名为北京展览馆?/P><br><P> 这一时期,北京展览馆属于行政事业单位,随着我国社会主义经济建设事业的发展,北京展览馆就成为我国接待五大洲几十个国家、地区和我国举办各种展览、交流活动的场所,为促进国内外经济、文化、科技交流,发展我国经济贸易关系,增进我国人民同世界各国人民的友谊发挥了积极作用?/P><br><P> 壮大?984 - 1997?/P><br><P> 伴随国家经济改革的推进,北京展览馆完成了由事业单位向企业单位的转变,1984年北京展览馆展览服务公司成立,并完成了企业法人执照的办理,标志着展览馆已全面进入企业管理,随后,北京展览馆的发展步伐更为迅猛,新建并开发了如合资宾馆、星湖饭店、首都广告艺术公司、莫斯科餐厅食品厂、冷饮厂、旅行社及劳动服务公司等?/P><br><P> 1990年,第十一届亚洲运动会在中国北京举行,同时,北京展览馆作为亚运会购物中心,接待来北京参加比赛的世界各国运动员及各界友好人士。购物中心占?万平方米,荟萃了全国30个省、市、自治区和台湾部分商社以及外商投资企业的名、特、优、新、精产品22类千万余种。馆内设置了商品展销厅、台、咖啡屋、啤酒屋等,馆外设有美食街,在北展剧场还进行文艺演出,盛况空前。购物中心历?0天,接待观众160万人次?/P><br><P> 新生?998 - 现在?/P><br><P> 1998??8日,北京首都旅游集团有限责任公司正式成立。北京展览馆作为集团公司下属的国有独资企业,迈开了新的发展步伐?/P><br><P> 1998年底,为适应接待建国五十周年成就展的需要,北京展览馆进行了第一次大规模场馆改造,对原东西室外场地封顶改作室内场馆?999??0日,“光辉的历程——建国五十周年成就展”在北京展览馆正式开幕,这是中华人民共和国建国五十年来政治、经济、文化、教育、国防、科技等各个领域辉煌成就的一次检阅,来自全国33个省、市、自治区、直辖市及香港、澳门特别行政区的展团在展览现场进行了展示。展览历?0天,接待来自全国的各界观?00万人次?/P><br><P> 1999?月,北京展览馆集中优势资产加入首旅股份实现资本上市,完成了企业股份制改造的第一步?/P><br><P> 2000年,首旅股份融资2亿元人民币,对北京展览馆进行了全面改造,重新改建后的北京展览馆室内展馆共?2个展厅,展出面积2.2万平方米,层??9米,空间高大,气势恢宏。馆内的水、电、空调、通讯设施等设备也全面更新,并新增24小时安全监控和消防喷淋系统、大型报告厅、会议多功能厅、快餐厅等展会服务功能。北京展览馆所属的莫斯科餐厅和北展剧场也实现了设施设备更新,基本达到了接待国际性、现代化展会的硬件标准,成为在北京市乃至全国同行业中处于领先地位的综合性会展场馆?/P></span></p> <p style="text-align:center"><img src="http://www.chumvideo.com/images/PavilionImgs/201111116564779.jpg" width="480px" border="0" /></p> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="NRFFHXZ"> </div> <div style="height: 10px; overflow: hidden"></div> <div class="exb_news"> <div class="exb_news_title"> <div style="float: left"> <span class="blue14_bold">展会资讯</span></div> <div style="float: right"> <a target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="exb_new_list"> <ul class="black12_52"> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">京交会助力新发地建设北京农产品供应圈</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">第三届京交会系列集中采访活动正式启动</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">展业改革:突破体制瓶?迈向会展强国</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">2014年青岛连锁加盟无限商?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">投资创业连锁加盟?让天下人轻松创业</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">千余个加盟品牌齐聚青岛加盟展</a></li> <li class="NRFFHXZ"><a target="_blank">2014特许连锁加盟暨投资创业项目展</a></li> </ul> </div> </div> <div style="clear: both"></div> <div style="height: 10px; overflow: hidden"></div> <div class="NRFFHXZ"><a style="border: 0px;"><img src="http://www.chumvideo.com/images/exhibition_images/baishi.jpg" style="border: 0px;" /></a></div> <div style="height: 10px; overflow: hidden"></div> <div class="exb_latest"> <div class="exb_latest_title"> <div style="float: left"> <span class="black14_bold">近期展会</span></div> <div style="float: right"> <span class="blue12_0068B7"><a href="http://www.chumvideo.com/company_main/business/info_list.aspx" target="_blank">信息订阅</a></span></div> </div> <div class="exb_latest_content"> <table id="recent_expo1_dl_recent_expo" cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012年广东国际社会公共安全产品博览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120111/25729.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_20120111102219374.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012年广东国际社会公共安全产品博览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120111/25729.shtml" target="_blank">2012年广东国际社会公共安?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?7?7?07?9?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="中洲国际商务展示中心">中洲国际商务展示中心</a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012广东国际家电及配件采购博览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120116/25820.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_201208141449222311154574.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012广东国际家电及配件采购博览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120116/25820.shtml" target="_blank">2012广东国际家电及配件采?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?7?8?07?0?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆?>中国进出口商品交易会展馆?/a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012中国(上海)国际机械零部件与技术装备展" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111205/25183.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_201208110029005776752204.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012中国(上海)国际机械零部件与技术装备展" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111205/25183.shtml" target="_blank">2012中国(上海)国际机械?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?6?9?06?1?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="上海世博展览?>上海世博展览?/a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012第一届中国朔州煤炭工业及循环利用技术装备展" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111130/25075.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_20111130102817381.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012第一届中国朔州煤炭工业及循环利用技术装备展" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111130/25075.shtml" target="_blank">2012第一届中国朔州煤炭工?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?6?6?06?8?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="山西省展览馆">山西省展览馆</a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012第十届中国国际奶业展览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111228/25576.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_20111228114850835.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012第十届中国国际奶业展览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20111228/25576.shtml" target="_blank">2012第十届中国国际奶业展?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?6?6?06?8?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="郑州国际会展中心">郑州国际会展中心</a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2012第二届中国国际新能源汽车及充电设备展览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120203/25971.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_2012081509193085475430720.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2012第二届中国国际新能源汽车及充电设备展览会" href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20120203/25971.shtml" target="_blank">2012第二届中国国际新能源?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2012?6?6?06?8?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="上海世博展览?>上海世博展览?/a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr><tr> <td> <div class="latest_img_content"> <div class="latest_img"><a title="2011香港秋季电子产品展览? href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20110511/22705.shtml" target="_blank"><img src="http://www.chumvideo.com/images/supply_images/55_55_20110511090736.jpg" border="0"/></a></div> <div class="lastest_content"><ul class="NRFFHXZ"> <li class="black12_363636"><a style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="2011香港秋季电子产品展览? href="http://www.chumvideo.com/expo/expoPage/20110511/22705.shtml" target="_blank">2011香港秋季电子产品展览?/a></li> <li class="NRFFHXZ"><span class="black12_8d">2011?0?3?10?6?/span></li> <li class="font_black12_8dzh"><a class="font_black12_8dzh" style="text-decoration:none; cursor:pointer" title="香港会议展览中心">香港会议展览中心</a></li> </ul></div><div style="clear:both"></div></div> </td> </tr> </table> </div> <div style="clear: both"></div> </div> </div> </div> <div style="clear: both"></div> <div id="tuiguang"> <div class="NRFFHXZ"><div style="clear: both;"></div><div style="height:10px; margin:0px; padding:0px; font-size:0px; line-height:0px;"></div> <div class="foot_box2011" style="border-top:1px solid #ccc;"> <p class="f_fcol_333"> <a href="http://www.chumvideo.com/static/about_us.html" target="_blank">关于谋?/a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/static/lianxi.html" target="_blank">联系我们</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/help/" target="_blank">帮助中心</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/ggservices/" target="_blank">广告服务</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/static/job.html" target="_blank">诚聘英才</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/static/service_rule.html" target="_blank">服务条款</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/static/person.html" target="_blank">隐私声明</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/static/lawyer.html" target="_blank">法律声明</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/map.html" target="_blank">网站地图</a> ?<a href="http://www.chumvideo.com/business/link.aspx" target="_blank">友情链接</a></p> <p class="font_Arial">Copyright © 2010-2016 chumvideo.com. All Rights Reserved.</p> <div class="dis"> </div> </div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>